Jätä huoltopyynto

Lo­mak­keen kaut­ta teh­ty­jä huol­to­pyyn­tö­jä kä­si­tel­lään ar­ki­sin toi­mis­tom­me au­kio­loai­ka­na. Mi­kä­li asia­si vaa­tii vä­li­tön­tä rea­goin­tia (esi­mer­kik­si ve­si­va­hin­ko tai oven avaus­pyyn­tö) soi­ta asia­kas­pal­ve­luum­me. Mi­kä­li et löy­dä osoi­tet­ta­si osoi­te­haun avul­la tai lo­mak­keen käy­tös­sä on haas­tei­ta, soi­tat­han asia­kas­pal­ve­luum­me 020 749 80 60.

Teem­me voi­ta­vam­me ko­ro­na­vi­ruk­sen le­viä­mi­sen eh­käi­se­mi­sek­si ja var­mis­taak­sem­me hen­ki­lö­kun­tam­me työ­tur­val­li­suu­den. Il­moi­tat­han meil­le huol­to­pyyn­nön yh­tey­des­sä, jos työn suo­rit­ta­mi­ses­sa on tar­peen ot­taa huo­mioon eri­tyis­toi­men­pi­tei­tä, ku­ten esi­mer­kik­si hen­ki­lö­kun­tam­me suo­jau­tu­mi­nen, tiet­ty­jen ti­lo­jen vält­tä­mi­nen tai ris­ki­ryh­miin kuu­lu­vien hen­ki­löi­den kon­tak­toin­nin vält­tä­mi­nen. Tie­to aut­taa mei­tä suo­je­le­maan omaa hen­ki­lö­kun­taam­me mah­dol­li­sel­ta al­tis­tu­mi­sel­ta, jos ti­loi­hin on tar­peen tul­la kii­reel­li­siä huol­to­töi­tä te­ke­mään, ei­kä huol­to­työ­tä voi­da siir­tää toi­seen ajan­koh­taan. Em­me säi­ly­tä tie­toa sen pi­dem­pää ai­kaa, kuin mi­kä on tar­peen huo­neis­ton huol­to­käyn­nin hoi­ta­mi­sek­si. Ko­ti­ka­tu ei ke­rää ei­kä tal­len­na tai muu­toin­kaan kä­sit­te­le yk­sit­täis­ten hen­ki­löi­den ter­veys­tie­to­ja, ku­ten esi­mer­kik­si tie­toa hen­ki­lön ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­nas­ta tai sai­rau­des­ta.

Me Talosykkeessä ar­vos­tam­me yk­si­tyi­syyt­tä­si ja kiin­ni­täm­me eri­tyis­tä huo­mio­ta hen­ki­lö­tie­to­jen suo­jauk­seen ja nou­da­tam­me hy­vää tie­to­jen­kä­sit­te­ly­ta­paa. Talosyke tar­joaa kiin­teis­tö­huol­to­pal­ve­lui­ta ta­loyh­tiöi­den käyt­töön ja huo­leh­tii ta­loyh­tiöa­siak­kai­den­sa asuk­kai­den huol­to­pyyn­nöis­tä. Pää­sään­töi­ses­ti lo­mak­keel­la ke­rät­ty­jen ja pal­ve­lus­sa yl­lä­pi­det­tä­vien asuk­kai­den hen­ki­lö­tie­to­jen osal­ta ta­loyh­tiö toi­mii ko. re­kis­te­rin re­kis­te­rin­pi­tä­jä­nä. Talosyke kä­sit­te­lee ta­loyh­tiön re­kis­te­riin kuu­lu­via hen­ki­lö­tie­to­ja kiin­teis­tö­huol­to­pal­ve­lui­den tar­joa­mi­sek­si ta­loyh­tiön lu­kuun. Talosyke toi­mii hen­ki­lö­tie­to­jen re­kis­te­rin­pi­tä­jä­nä ti­laa­ja-asiak­kaa­na (ku­ten ta­loyh­tiöt) toi­mi­vien ta­ho­jen päät­tä­jien ja yh­teys­hen­ki­löi­den yh­teys­tie­to­jen osal­ta ja sil­loin kun asia­kas­suh­de syn­tyy Talosykkeen ja asuk­kaan vä­lil­le suo­raan esim. ove­na­vaus­pal­ve­luun liit­tyen. Li­sä­tie­to­ja Talosykkeen hen­ki­lö­tie­to­jen kä­sit­te­lys­tä saat täältä.